Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ways Agency

E-mail: info@ways.agency
Website: https://ways.agency/

Artikel 1 - Definities

 1. Ways Agency: Ways Agency, gevestigd te Zoetermer, KvK-nummer 81587880.

 2. Klant: degene met wie Ways Agency een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Ways Agency en Klant samen.

 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Ways Agency.

 2. Ways Agency en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

 3. Ways Agency en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Ways Agency zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.

 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Ways Agency en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 - Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Ways Agency de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Ways Agency slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5 - Prijzen

 1. Ways Agency hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

 2. Ways Agency mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.

 3. Ways Agency en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

 4. Ways Agency mag tot 10% van de richtprijs afwijken.

 5. Ways Agency moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

 7. Ways Agency mag de prijzen jaarlijks aanpassen.

 8. Ways Agency zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

 9. Een consument mag de overeenkomst met Ways Agency opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn

 1. Ways Agency mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.

 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.

 3. De betalingstermijnen die Ways Agency hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Ways Agency aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

 4. Ways Agency mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 - Gevolgen te late betaling

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Ways Agency de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Ways Agency.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Ways Agency zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Ways Agency op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Ways Agency, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:

  • de dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft

  • het een spoedreparatie betreft

  • het weddenschappen of loterijen betreft

  • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

  • het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van zijn herroepingsrecht af te zien

 2. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:

  • zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten

  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 3. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@ways.agency, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Ways Agency, https://ways.agency/.

Artikel 9 - Opschortingsrecht

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10 - Verrekening

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Ways Agency te verrekenen met een vordering op Ways Agency.

Artikel 11 - Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

  • zaken van Ways Agency die bij de Klant aanwezig zijn

  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 2. De Klant geeft op eerste verzoek van Ways Agency de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 12 - Garantie

 1. Wanneer de Klant en Ways Agency een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Ways Agency enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 13 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ways Agency voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Ways Agency mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.

 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Ways Agency op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Ways Agency tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 14 - Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Ways Agency.

 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Ways Agency de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Ways Agency redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 15 - Duur overeenkomst dienst

 1. De overeenkomst tussen Ways Agency en de Klant voor een dienst wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken.

 2. Na afloop van de termijn in lid 1 wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant of Ways Agency de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van 2 maanden. Is de Klant een consument dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 16 - Opzeggen dienst voor bepaalde tijd

 1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor bepaalde tijd niet eerder dan na 1 jaar opzeggen.

 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan de Klant de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.

 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan een consument de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

 4. Is de overeenkomst voor een dienst voor minder dan 1 jaar aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Artikel 17 - Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Ways Agency tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Ways Agency geleverde producten en/of diensten.

Artikel 18 - Klachten

 1. De Klant moet een door Ways Agency geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Ways Agency daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.

 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Ways Agency hiervan op de hoogte stellen.

 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Ways Agency hierop gepast kan reageren.

 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Ways Agency.

 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Ways Agency andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 19 - Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Ways Agency.

 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Ways Agency ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 20 - Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Ways Agency een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 21 - Aansprakelijkheid Ways Agency

 1. Ways Agency is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Wanneer Ways Agency aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

 3. Ways Agency is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

 4. Wanneer Ways Agency aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 22 - Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Ways Agency vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 23 - Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Ways Agency toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Ways Agency nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Ways Agency in verzuim is.

 3. Ways Agency mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Ways Agency kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 24 - Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Ways Agency door de Klant niet aan Ways Agency kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.

 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:

  • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp

  • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen

  • stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen

  • computer­virussen

  • stakingen

  • overheidsmaatregelen

  • vervoersproblemen

  • slechte weersomstandigheden

  • werkonderbrekingen

 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Ways Agency 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Ways Agency kan nakomen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Ways Agency de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

 5. Ways Agency hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Ways Agency hiervan voordeel heeft.

Artikel 25 - Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Ways Agency de overeenkomst aanpassen.

Artikel 26 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. Ways Agency mag deze algemene voorwaarden wijzigen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Ways Agency altijd doorvoeren.

 3. Ingrijpende wijzigingen zal Ways Agency zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 27 - Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Ways Agency aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Ways Agency.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 28 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Ways Agency bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 29 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Ways Agency is Nederlands recht van toepassing.

 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Ways Agency is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Ways Agency, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 21 januari 2024.